Heusler, Stefan:
Universal spectral fluctuations in the Hadmard-Gutzwiller model and beyond
Aachen: Shaker, 2003
Dissertation / Fach: Physik
Titel:
Universal spectral fluctuations in the Hadmard-Gutzwiller model and beyond
Autor(in):
Heusler, Stefan
Erscheinungsort:
Aachen
Verlag:
Shaker
Erscheinungsjahr:
2003
Umfang:
158 S.
ISBN:
Signatur der UB:
Notiz:
Zugl.: Duisburg-Essen, Univ., Diss., 2003