Krol, B.; Keller, S.; Zelewski, Stephan:

E-logistics Overcome the Bullwhip Effect.

In: International Journal of Operations and Quantitative Management, Jg. 11 (2005) ; Nr. 4, S. 281-289
Zeitschriftenaufsatz / Fach: Wirtschaftswissenschaften