Wolff, Frank:
Long-term controlling of software reuse
1992
In: Information and Software Technology, Jg. 34 ; Heft 3, S. 178 - 184
Zeitschriftenaufsatz / Fach: Wirtschaftswissenschaften
Titel:
Long-term controlling of software reuse
Autor(in):
Wolff, Frank
Erscheinungsjahr:
1992
Erschienen in:
Information and Software Technology, Jg. 34 ; Heft 3, S. 178 - 184