Kanet, John J.; Adelsberger, Heimo H.:

Expert systems in production scheduling

In: European Journal of Operational Research (Eur.J.Oper.Res.), Jg. 29 (1987), S. 51-59
ISSN: 0377-2217
Zeitschriftenaufsatz / Fach: Wirtschaftswissenschaften