Zaha, J.m.; Dumas, M.; ter Hofstede, A.; Barros, A.; Decker, G.:

Service Interaction Modeling: Bridging Global and Local Views.

In: The Tenth IEEE International EDOC Conference (EDOC 2006)
Hong Kong, China: IEEE Computer Society (2006)
Buchaufsatz / Kapitel / Fach: Wirtschaftswissenschaften