Unland, R.; Kirn, S.; Wanka, U.; O'Hare, G.; Abbas, S.:

Organizational Multi-Agent Systems: A Process-Driven Approach

In: Distributed Information Systems in Business and Management. / König, W.; Kurbel, K.; Mertens, P.; Pressmar, D. (Hrsg.)
Berlin / Heidelberg: Springer Verlag (1996)
Buchaufsatz / Kapitel / Fach: Wirtschaftswissenschaften