Fritzsche, Bettina; Hartmann, Jutta; Schmidt, Andrea; Tervooren, Anja (Hrsg.) :

Dekonstruktive Pädagogik : erziehungswissenschaftliche Debatten unter poststrukturalistischen Perspektiven

/ Fritzsche, Bettina; Hartmann, Jutta; Schmidt, Andrea; Tervooren, Anja (Hrsg.)
Opladen: Leske + Budrich (2001), 314 S.
ISBN: 3-8100-3038-4
Buch / Monographie / Fach: Erziehungswissenschaften
Fakultät für Bildungswissenschaften » Institut für Pädagogik