Baumöl, U.; Jung, R.:

Prerequisites, Effects and Opportunities of Internet-Distributed Software Development.

In: Advanced IT Tools, Proceedings 14th World Computer Congress IFIP '96 (Canberra/Australien, 2.-6. September 1996). / Terashima, N.; Altman, E. (Hrsg.)
London et al.: Chapman & Hall (1996), S. 225-232
Buchaufsatz / Kapitel / Fach: Wirtschaftswissenschaften