Kaltz, Joachim Wolfgang:

An enginnering method for adaptive context aware Web applications

Duisburg (2006), 169 Bl.
Dissertation / Fach: Informatik
Fakultät für Ingenieurwissenschaften
Duisburg, Essen, Univ., Diss., 2006