Meyer, R.; Entel, Peter:

Molecular Dynamics Study of Iron-Nickel Alloys

In: Journal de Physique IV, supplement au Journal de Physique III, Jg. Vol. 5 (1995) ; C2, S. 123-128
ISSN: 1155-4339
Zeitschriftenaufsatz / Fach: Physik