Zeltner, Jessica:

When the Centre fell apart : the treatment of September 11 in selected anglophone narratives

Frankfurt am Main [u.a.] (2012), 377 S.
ISBN: 978-3-631-63534-6
Dissertation / Fach: Anglistik
Fakultät für Geisteswissenschaften
Duisburg, Essen, Univ., Diss., 2010