Zeltner, Jessica:
When the Centre fell apart : the treatment of September 11 in selected anglophone narratives
Frankfurt am Main [u.a.], 2012
Dissertation / Fach: Anglistik
Fakultät für Geisteswissenschaften
Titel:
When the Centre fell apart : the treatment of September 11 in selected anglophone narratives
Autor(in):
Zeltner, Jessica
Erscheinungsort:
Frankfurt am Main [u.a.]
Erscheinungsjahr:
2012
Umfang:
377 S.
ISBN:
Signatur der UB:
Notiz:
Duisburg, Essen, Univ., Diss., 2010