Goß, Karin:

Interactions between parallel carbon nanotube quantum dots

Jülich (2011) (Schriften des Forschungszentrums Jülich : Reihe Schlüsseltechnologien ; 30), VIII, 139 S.
ISBN: 978-3-89336-740-5
Dissertation / Fach: Physik
Fakultät für Physik
Zugl.: Duisburg, Essen, Univ., Diss., 2011