Cao, Jun:

Expansion of follicular T helper cells T helper 17 cells with imbalance between effector and regulatory T cells in systemic lupus erythematosus

Duisburg, Essen (2011), 81 Bl.
Dissertation / Fach: Medizin
Medizinische Fakultät
Sonstige Einrichtungen / Externe
Witzke, O. (Doktorvater, Betreuerin)
Lang, K. (GutachterIn)
Duisburg, Essen, Univ., Diss., 2011