Meier, Cedrik; Lüttjohann, Stephan; Kravets, Vasyl G.; Nienhaus, Hermann; Lorke, Axel; Wiggers, Hartmut:

Raman properties of silicon nanoparticles

In: Physica E: Low-dimensional Systems and Nanostructures, Jg. 32 (2006), S. 155 - 158
ISSN: 1386-9477, 1873-1759
Zeitschriftenaufsatz / Fach: Maschinenbau

Dieser Eintrag ist freigegeben.