Schröder, Jörg:
Computational modeling of ferroelectric ceramics
German Association for Computational Mechanics, 2005
Buch / Fach: Bauwissenschaften
Titel:
Computational modeling of ferroelectric ceramics
Autor(in):
Schröder, Jörg im Online-Personal- und -Vorlesungsverzeichnis LSF anzeigen
Verlag:
German Association for Computational Mechanics
Erscheinungsjahr:
2005

Abstract:

gaCM Report Page 14-18