Gross, Dietmar; Hauger, Werner; Schröder, Jörg; Wall, Wolfgang A.:
Technische Mechanik. Bd. 2: Elastostatik
10., neu bearb. Aufl., Berlin: Springer, 2009
Buch / Fach: Bauwissenschaften
Titel:
Technische Mechanik. Bd. 2: Elastostatik
Autor(in):
Gross, Dietmar; Hauger, Werner; Schröder, Jörg im Online-Personal- und -Vorlesungsverzeichnis LSF anzeigen; Wall, Wolfgang A.
Auflage
10., neu bearb. Aufl.
Erscheinungsort
Berlin
Verlag
Springer
Erscheinungsjahr
2009
Umfang
X, 310 S.
ISBN
Signatur der UB