Seifert, Frank; Weber, Rainer; Mertin, Wolfgang; Kubalek, Erich:

A new technique for contactless current contrast imaging of high frequency signals

In: Microelectonics Reliability, Jg. Vol. 43 (2003) ; Nr. 9-11, S. 1633-1638
ISSN: 0026-2714
Zeitschriftenaufsatz / Fach: Elektrotechnik; Physik; Materialtechnik