Hartmann, Claus; Mertin, Wolfgang; Bacher, Gerd:
Contactless current measurements using a needle sensor
2005
In: Ultramicroscopy, Jg. Vol. 105 (2005), Heft 1-4, S. 228 - 232
Artikel/Aufsatz in Zeitschrift / Fach: Elektrotechnik; Physik; Materialtechnik
Titel:
Contactless current measurements using a needle sensor
Autor(in):
Hartmann, Claus; Mertin, Wolfgang im Online-Personal- und -Vorlesungsverzeichnis LSF anzeigen; Bacher, Gerd im Online-Personal- und -Vorlesungsverzeichnis LSF anzeigen
Erscheinungsjahr
2005
Erschienen in:
Ultramicroscopy, Jg. Vol. 105 (2005), Heft 1-4, S. 228 - 232
ISSN