Hartmann, Claus; Mertin, Wolfgang; Bacher, Gerd:

Circuit internal signal measurements with a needle sensor

In: Microelectronics Reliability, Jg. Vol. 45 (2005) ; Nr. 9-11, S. 1505-1508
ISSN: 0026-2714
Zeitschriftenaufsatz / Fach: Elektrotechnik; Physik; Materialtechnik