Electrical properties of aluminum-doped zinc oxide (AZO) nanoparticles synthesized by chemical vapor synthesis

In: Nanotechnology, Jg. 20 (2009) ; Nr. 44, S. 445701 (8pp)
ISSN: 0957-4484, 1361-6528
Zeitschriftenaufsatz / Fach: Maschinenbau
Zentrale wissenschaftliche Einrichtungen » Center for Nanointegration Duisburg-Essen (CeNIDE)