Huclova, Sonja; Erni, Daniel; Fröhlich, Jürg:

Modelling effective dielectric properties of materials containing diverse types of biological cells

In: Journal of Physics: D Applied Physics, Jg. 43 (2010) ; Nr. 36, S. 365405-1-10
ISSN: 0022-3727, 1361-6463
Zeitschriftenaufsatz / Fach: Elektrotechnik
Zentrale wissenschaftliche Einrichtungen » Center for Nanointegration Duisburg-Essen (CeNIDE)