Gros, Begona; Elen, Jan; Kerres, Michael; Merrienboer, Jeroen; Spector, Michael:

Instructional design and the authoring of multimedia and hypermedia systems: Does a marriage make sense?

In: Ecucational technology, Jg. 37 (1997) ; Nr. 1, S. 48-56
ISSN: 0013-1962
Zeitschriftenaufsatz / Fach: Erziehungswissenschaften