Surmeneva, M.A.; Surmenev, R.A.; Pichugin, V.F.; Peitsch, T.; Epple, Matthias:

Vliyanie VCH-magnetronnogo pokrytiya na vyhod nikelya iz podlozhek NiTi

In: Izvestiya Tomskogo Politehnicheskogo Universiteta, Jg. 315 (2009) ; Nr. 2, S. 142-146
Zeitschriftenaufsatz / Fach: Chemie