Surmenev, R.A.; Surmeneva, M.A.; Pichugin, V.F.; Epple, Matthias:

VCH-Magnetronnye kalcij-fosfatnye pokrytiya na materialah medicinskih implantatov

In: Izvestiya Tomskogo Politehnicheskogo Universiteta, Jg. 315 (2009) ; Nr. 2, S. 138-141
Zeitschriftenaufsatz / Fach: Chemie