Krieger, C.; Hosticka, B.; Krupp, T.; Kecskeméthy, Andrés; Hiller, Manfred:

An Integrated Enviroment for Fast Kinematic Processing

In: Proceedings of the Mechatronics
Guimaraes, Portugal (1996)
Buchaufsatz / Kapitel / Fach: Maschinenbau