Schimpf, Sabine; Rittermeier, André; Zhang, Xiaoning; Li, Zi-An; Spasova, Marina; Berg, Mauritz W. E. van den; Farle, Michael; Wang, Yuemin; Fischer, Roland A.; Muhler, Martin:

Stearate-based Cu colloids in methanol synthesis: Structural changes driven by strong metal-support interactions

In: ChemCatChem, Jg. 2 (2010) ; Nr. 2, S. 214-222
ISSN: 1867-3899
Zeitschriftenaufsatz / Fach: Physik
Zentrale wissenschaftliche Einrichtungen » Center for Nanointegration Duisburg-Essen (CeNIDE)