Arians, Robert; Gust, A.; Kümmell, Tilmar; Kruse, C.; Zaitsev, S.; Bacher, Gerd; Hommel, D.:

Electrically driven single quantum dot emitter operating at room temperature

In: Applied physics letters, Jg. 93 (2008) ; Nr. 17, S. 173506
ISSN: 1077-3118
Zeitschriftenaufsatz / Fach: Elektrotechnik
Zentrale wissenschaftliche Einrichtungen » Center for Nanointegration Duisburg-Essen (CeNIDE)