Rechtsbelehrung oder Rechtsumgehung?

In: Polizei & Wissenschaft, (2003) ; Nr. 3, S. 17 - 23
ISSN: 1439-7404
Zeitschriftenaufsatz / Fach: Kommunikationswissenschaft