Kerres, Michael; de Witt, Claudia:

A didactical framework for the design of blended learning arrangements

In: Journal of educational media, Jg. 28 (2003) ; Nr. 2, S. 110 - 114
ISSN: 1358-1651
Zeitschriftenaufsatz / Fach: Erziehungswissenschaften