Unterstützung diskursiver Settings durch Notebooks im Seminarraum.

In: Didaktik der Notebook-Universität / Kalz, Marco; Kerres, Michael; Stratmann, Jörg; de Witt, Claudia (Hrsg.)
Münster: Waxmann (2004), S. 171 - 184
ISBN: 3-8309-1348-6, 978-3-8309-1348-1
Buchaufsatz / Kapitel / Fach: Erziehungswissenschaften