Reiss, Guenter; Brueckl, Hubert; Hütten, Andreas; Schotter, Jörg; Brzeska, Monika; Panhorst, Michael; Sudfeld, Daniela; Becker, Anke; Kamp, Paul B.; Pühler, Alfred; Wojczykowski, Klaus; Jutzi, Peter:

Magnetoresistive sensors and magnetic nanoparticles for biotechnology.

In: Journal of material research, Jg. 20 (2005), S. 3294 - 3302
ISSN: 0884-2914
Zeitschriftenaufsatz / Fach: Physik