Reiss, Guenter; Brueckl, Hubert; Hütten, Andreas; Schotter, Jörg; Brzeska, Monika; Panhorst, Michael; Sudfeld, Daniela; Becker, Anke; Kamp, Paul B.; Pühler, Alfred; Wojczykowski, Klaus; Jutzi, Peter:
Magnetoresistive sensors and magnetic nanoparticles for biotechnology.
In: Journal of material research - 2005, Band 20, S. 3294 - 3302
Zeitschriftenaufsatz / Fach: Physik
Titel:
Magnetoresistive sensors and magnetic nanoparticles for biotechnology.
Autor(in):
Reiss, Guenter; Brueckl, Hubert; Hütten, Andreas; Schotter, Jörg; Brzeska, Monika; Panhorst, Michael; Sudfeld, Daniela; Becker, Anke; Kamp, Paul B.; Pühler, Alfred; Wojczykowski, Klaus; Jutzi, Peter
Erscheinungsjahr:
2005
Erschienen in:
Journal of material research - 2005, Band 20, S. 3294 - 3302