Singla, Pooja:

Convex-geometric, homological and combinatorial of graded ideals

Duisburg, Essen (2007), 78 S.
Dissertation / Fach: Mathematik
Fakultät für Mathematik
Herzog, Jürgen (Doktorvater, Betreuerin)
Welker (GutachterIn)
Dissertation
Abstract:
Abstract s. "Dateien anzeigen" im 2. Feld