Ballhorn, Daniel J.; Lieberei, Reinhard:

Oviposition Choice of Mexican Bean Beetle (Epilachna varivestis) Depends on Host Plants Cyanogenic Capacity.

In: Journal of Chemical Ecology, Jg. 32 (2006) ; Nr. 8, S. 1861-1865
ISSN: 0098-0331
Zeitschriftenaufsatz / Fach: Biologie