He, Jian; Lion, Ulrich; Sattler, Isabell; Gollmick, Friedrich A.; Grabley, Susanne; Cai, Jingmin; Meiners, Marinus; Schünke, Henning; Schaumann, Karsten; Dechert, Ute; Krohn, Michael:

Diastereomeric Quinolinone Alkaloids from the Marine–derived Fungus Penicillium janczewskii;

In: Journal of natural products, Jg. 68 (2005) ; Nr. 9, S. 1397-1399
Zeitschriftenaufsatz / Fach: Biologie