He, Jian; Lion, Ulrich; Sattler, IsabellGollmick, Friedrich A.; Grabley, Susanne; Cai, Jingmin; Meiners, Marinus; Schünke, Henning; Schaumann, Karsten; Dechert, Ute; Krohn, Michael:
Diastereomeric Quinolinone Alkaloids from the Marine–derived Fungus Penicillium janczewskii;
In: Journal of natural products - 2005, Jg. 68 ; Heft 9, S. 1397 - 1399
Zeitschriftenaufsatz / Fach: Biologie
Titel:
Diastereomeric Quinolinone Alkaloids from the Marine–derived Fungus Penicillium janczewskii;
Autor(in):
He, Jian; Lion, Ulrich; Sattler, Isabell; Gollmick, Friedrich A.; Grabley, Susanne; Cai, Jingmin; Meiners, Marinus; Schünke, Henning; Schaumann, Karsten; Dechert, Ute; Krohn, Michael
Erscheinungsjahr:
2005
Erschienen in:
Journal of natural products - 2005, Jg. 68 ; Heft 9, S. 1397 - 1399
Link URL: