Guo, Yanzhi; Weiss, R.; Epple, Matthias:

Thermolysis of tetrakis(trimethyltin)hexacyanoruthe-nate(II): Preparation and characterization of Ru3Sn7 and (Ru,Sn)O2

In: Journal of Materials Chemistry, Jg. 15 (2005), S. 424-429
Zeitschriftenaufsatz / Fach: Chemie