Wissmann, A.; Rietz, C.; Fingerhut, A.; Quadbeck, B.; Hilken, Gero; Hartmann, M.G.; MANN, K.; Janssen, O.E.:

Characterization and primary Structures of Thyroxine-binding Globulin in Monkeys.

In: Congress European Thyroid Association, Lissabon, 18. bis 22 Oktober 2004.
Lissabon (2004)
Buchaufsatz / Kapitel / Fach: Biologie