Gerpott, Torsten J.; Jakopin, Nejc M.:

International marketing standardization and financial performance of mobile network operators: An empirical analysis

In: Schmalenbach Business Review, Jg. 57 (2005), S. 198-228
Zeitschriftenaufsatz / Fach: Wirtschaftswissenschaften